آغاز به کار مرکر میانی پندار کوشک ایمن

آغاز به کار مرکر میانی پندار کوشک ایمن

در سیزدهمین سال روز تاسیس شرکت پندار کوشک ایمن مرکز میانی این شرکت آغاز به کار کرد

 پس از ماه ها تلاش و همکاری بی وقفه پرسنل شرک در سیزدهمین سال روز تاسیس شرکت پندار کوشک ایمن گواهی مرکز میانی خصوصی پندار کوشک ایمن توسط مرکز دولتی ریشه صادر و مرکز میانی پندار کوشک ایمن بعنوان چهارمین مرکز میانی خصوصی و هشتمین مرکز میانی ذیل مرکز دولتی ریشه آغاز به کار کرد.

مدیرعامل و هیات مدیره شرکت پندار کوشک ایمن ابراز امیدواری کردند با راه اندازی این مرکز میانی تحویلی بزرگ در حوزه امضای دیجیتال و توسعه فرهنگ و کاربرد آن در کشور پدید آید.