تنديس پندار به جوايز جشنواره ملي فن آفريني شيخ‌بهايي اضافه شد

تنديس پندار به جوايز جشنواره ملي فن آفريني شيخ‌بهايي اضافه شد

تفاهم و توافق‌نامه‌ همكاري ميان جشنواره ملي فن‌آفريني شيخ بهايي و شركت دانش بنيان پندار كوشك ايمن منعقد شد.

به گزارش روابط عمومي جشنواره ملي فن‌آفريني شيخ بهايي، این تفاهم‌نامه همكاري با هدف سياست‌گذاري و راهبري فرصت‌هاي سرمايه گذاري و فن‌آفريني با هدف بهره‌گيري از توان فني، تحليلي، نيروي انساني و شبكه همكاران طرفين در ارايه خدمات به منظور تجاري‌سازي و كاربردي‌سازي فناوري‌ها، ميان جشنواره ملي فن‌آفريني شيخ‌بهايي و شركت دانش بنيان پندار كوشك ايمن منعقد شده است.

بر این اساس شركت پندار كوشك ايمن اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري و سياست‌ها و حمايت‌هاي خود را از اين جشنواره به صورت دقيق به دبيرخانه جشنواره شيخ بهايي ارائه می کند.

برنامه های ويژه نخبگان، كارآفرينان و طراحان كسب و كار جشنواره ملي فن‌آفريني شيخ بهايي نيز با راهبری شركت پندار كوشك ايمن انجام می شود.

در قالب این تفاهم شركت پندار كوشك ايمن از برخي از برگزيدگان جشنواره تجليل و تنديس پندار و جوایز نقدي نیز اعطا می شود.