مصاحبه سایت حکاک نیوز با جناب آقای مهندس شاهین نوروزی

مصاحبه سایت حکاک نیوز با جناب آقای مهندس شاهین نوروزی

بررسی موارد موفق نفوذ به شبکه بانکی یا پرداخت الکترونیک کشور نشان‌می‌دهد پاشنه آشیل، امنیت نیست. غفلت از کدام مقوله، بانک‌ها یا شبکه پرداخت الکترونیک ایران را آسیب‌پذیر کرده‌است؟

شاهین‌نوروزی مدیرعامل شرکت پندارکوشک‌ایمن و کارشناس امنیت‌سایبری پاسخ‌می‌دهد:

این خبر را در سایت حکاک نیوز بخوانید: http://telegra.ph/%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-11-04