گفت‌وگو افتانا با کارشناس ارشد بازرگانی پندارکوشک ایمن

گفت‌وگو افتانا با کارشناس ارشد بازرگانی پندارکوشک ایمن

گفت وگو افتانا با کارشناس ارشد بازرگانی پندارکوشک ایمن

تجربه امنیت با کارت‌خوان بومی

سالک مهدی: کارت‌خوان بومی پندار کوشک ایمن با امکان احراز هویت سه‌عامله، ارائه خدمات دولت الکترونیک را به‌واسطه یک محصول بومی امن‌تر می‌کند.

این خبر را در سایت افتانا بخوانید: http://www.aftana.ir/fa/doc/news/14809/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C