ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل

ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل

بدینوسیله از جنابعالی دعوت میشود تا درششمین نمایشگاه  ملی صنایع بومی پدافند غیرعامل از تاریخ 18 الی 21 آبان ماه از غرفه شرکت پندار کوشک ایمن در سالن 10 - 11 نمایشگاه بین المللی دیدن فرمایید.