مصاحبه سایت افتانا با مهندس شاهین نوروزی

مصاحبه سایت افتانا با مهندس شاهین نوروزی

مدیرعامل شرکت پندار کوشک ایمن بر اهمیت اعتماد سازی در ارائه خدمات الکترونیک تاکید کرد.

به گزارش افتانا، شرکت پندار کوشک ایمن در ششمین نمایشگاه ملی صنایع بومی پدافند غیرعامل حضور دارد. 

http://www.aftana.ir/fa/doc/news/15994/نوروزی-اعتمادسازی-زیربنای-ایجاد-امنیت-سایبری