امضای تفاهمنامه چهارجانبه تعامل پذیری راهکارهای امضای دیجیتال

امضای تفاهمنامه چهارجانبه تعامل پذیری راهکارهای امضای دیجیتال

در حاشیه رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکتهای پندار کوشک ایمن و شاهراه اعتماد کلید و قناوری اعتماد راهبر تفاهمنامه ای با موضوع ایجاد تعامل در سامانه های طرفین با اهداف زیر امضا شد:

1- سهولت استفاده از راهکارهای امضای دیجیتال توسط مردم

2- کمک به تحقق دولت الکترونیک

3- توسعه اقتصاد دیجیتال

4- تعامل پذیری راهکارهای مختلف

5- جلوگیری از ایجاد انحصار

6- کاهش هزینه های مردم در دریافت خدمات

آقای دکتر کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت اجرای این تفاهمنامه گامی موثر در توسعه کاربردهای امضای دیجیتال و سهولت استفاده برای مردم خواهد بود و ابراز امیدواری کرد که سایر شرکتهای فعال در حوزه امضای دیجیتال هر چه سریعتر به این تفاهمناتمه بپیوندند.